NimitGuitar webboard

Full Version: I will The beatles และบอกความหมายเกี่ยวกับความรัก
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่/เพื่อการศึกษาครับ***i will ผมจะ.....(อะไรบ้าง)
Who knows how long I've loved you You know I love you still
ใครจะรู้ว่าบ้างว่าผมรักคุณมานานแค่ไหน แต่คุณก็รู้ว่าผมยังคงรักคุณเสมอ
Will I wait a lonely lifetime
If you want me to I will
จะให้ผมรอคอยคุณตลอดชีวิต หากคุณต้องการอย่างนั้น ผมก็จะรอ
And if I ever saw you
I didn't catch your name
และหากผมเคยเห็นคุณ และไม่ทราบชื่อคุณ
But it never really mattered
มันก็ไม่สำคัญ
I will always feel the same
ผมจะยังคงรักอยู่ตลอดเวลาเสมอ
Love you forever, and forever
รักคุณตลอดกาลและตลอดไป
Love you with all my heart
รักคุณหมดทั้งใจ
Love you whenever we're together
Love you when we're apart
ยังรักคุณแม้อยู่ด้วยกันหรือแม้ห่างกัน ก็ตาม
And when at last I find you
Your song will fill the air
และที่สุดท้าย ที่ผมได้พบกับคุณ
ผมอยากให้บทเพลงของคุณเติมเต็มบรรยากาศนี้
Sing it loud so I can hear you
Make it easy to be near you
ร้องออกมาดังๆ เผื่อว่าผมจะได้ยินเสียงคุณ
มันช่วยทำให้ผมได้เข้าใกล้คุณง่ายมากขึ้น
For the things you do endear you to me
OH, you know I will I will
สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำ ก็ยังเป็นที่รักของผม
คุณจงรู้ไว้ว่าผมจะรอ ผมจะรอ Sad