NimitGuitar webboard

Full Version: Gibson ES335 ป้ายส้มหลุดหาย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ป้ายส้มของ Gibson ES335 หลุดหายไป เราจะขอให้ Gibson ออกให้ใหม่ได้หรือไม่ครับ รบกวนถามผู้รู้ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
เคยติดต่อเรื่องPickup

Gibsonโดยปกติจะให้ติดต่อผ่านตัวแทนบ้าเรา ถ้าSerial ไม่ตรงกับที่เคยส่งให้ตัวแทนบ้านเรา น่าจะลำบากครับ
[Image: JjCZTV.jpg]
ขอบคุณน้า ทั้ง 2 ท่านครับ

น้ากฤษณ์ ส่งรูปแบบนี้ บอกเป็นนัยๆ ว่า ปริ๊นแล้วเขียนเอาเลยใช่ไหมครับ คิดอยู่เหมือนกันครับ อิๆ

ขอบคุณครับ